Rabbit Care Logo
COMPLETE CARE
 • Chính sách CCTV

Chính sách bảo mật CCTV của Rabbit Care

Rabbit Care (bao gồm Rabbit Care Co., Ltd., Rabbit Care Broker Co., Ltd., và Ask Direct Group Co., Ltd.) (gọi tắt là “Công ty”, “chúng tôi”, “chúng ta” hoặc “của chúng tôi”) sử dụng camera giám sát để theo dõi bên trong và xung quanh các tòa nhà và khuôn viên để bảo vệ sự sống, sức khỏe và tài sản. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng, nhân viên, giám đốc, nhà thầu, người lao động, khách thăm quan và bất kỳ người nào khác vào các khu vực được giám sát bằng camera, bất kể là bên trong hay bên ngoài các tòa nhà (gọi chung là “bạn” hoặc “của bạn”). Chính sách bảo mật này cung cấp thông tin về việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân có thể xác định được (Dữ liệu cá nhân) của bạn bởi công ty.

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo thêm về các cập nhật qua các kênh được chỉ định.

1. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập hình ảnh tĩnh hoặc động, và hình ảnh của tài sản của bạn (ví dụ: xe của bạn) khi bạn vào các khu vực được giám sát bằng camera, bất kể là bên trong hay bên ngoài các tòa nhà (Chi tiết CCTV).

2. Mục đích và cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa vào để thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

2.1 Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và thực hiện bất kỳ hành động nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở, ghi âm, sở hữu, điều chỉnh, sửa đổi, phá hủy, xóa, truy xuất, biên soạn, sao chép, gửi, lưu trữ, phân loại, cập nhật hoặc thêm Chi tiết CCTV và các dữ liệu cá nhân khác liên quan đến bạn cho “mục đích lắp đặt CCTV” như sau:

 1. Để bảo vệ sức khỏe và an ninh bao gồm cả tài sản của bạn;

 2. Để bảo vệ các tòa nhà, khuôn viên và tài sản khỏi bị hư hại, hỏng hóc, phá huỷ và các tội phạm khác;

 3. Để hỗ trợ các cơ quan nhà nước về thi hành pháp luật nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện các tội phạm bao gồm cả kiện tụng phát sinh từ các tội phạm;

 4. Để hỗ trợ giải quyết tranh chấp hiệu quả trong quá trình kỷ luật hoặc khiếu nại;

 5. Để hỗ trợ điều tra hoặc xử lý các khiếu nại hoặc tố cáo;

 6. Để hỗ trợ thiết lập và thực thi các yêu cầu dân sự bao gồm nhưng không giới hạn ở các yêu cầu lao động.

2.2 Chúng tôi sẽ lắp đặt CCTV ở những nơi nổi bật và không lắp đặt chúng ở những nơi như phòng nhân viên, phòng thay đồ, nhà vệ sinh, phòng tắm hoặc bất kỳ nơi nào được xác định là không gian nghỉ ngơi cho người lao động.

2.3 CCTV hoạt động 24 giờ mỗi ngày và không ghi âm.

2.4 Chúng tôi sẽ lắp đặt biển chỉ dẫn ở mọi cửa ra vào và khu vực được giám sát bằng camera để bạn được thông báo rằng có camera được lắp đặt ở khu vực đó.

3. Cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa vào để thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ không thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý, chuyển giao và thực hiện bất kỳ hành động nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở, ghi âm, sở hữu, điều chỉnh, sửa đổi, phá hủy, xóa, truy xuất, biên soạn, sao chép, gửi, lưu trữ, tách biệt, cập nhật hoặc thêm Chi tiết CCTV và các dữ liệu cá nhân khác liên quan đến bạn mà không có sự đồng ý của bạn trừ trong các trường hợp sau:

 1. lợi ích thiết yếu, để ngăn ngừa hoặc chống lại một nguy hiểm đối với tính mạng, cơ thể hoặc sức khỏe của một người;

 2. lợi ích hợp pháp, cho mục đích lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc bảo vệ sức khỏe và an ninh của bạn, bao gồm cả tài sản của bạn, các tòa nhà, khuôn viên và tài sản của chúng tôi và bất kỳ hành động nào khác theo mục đích lắp đặt CCTV. Chúng tôi sẽ cân bằng lợi ích hợp pháp được theo đuổi bởi chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba liên quan nào (tùy trường hợp) với lợi ích và quyền tự do cơ bản của bạn liên quan đến việc bảo vệ Chi tiết CCTV của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cố gắng tìm kiếm các cách để đạt được sự cân bằng như vậy một cách thích hợp;

 3. tuân thủ pháp luật, để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi theo các luật áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các luật liên quan đến an toàn và môi trường làm việc. Chúng tôi tin rằng việc lắp đặt CCTV là một biện pháp cần thiết cho chúng tôi để đạt được mục đích đó.

4. Tiết lộ hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba

4.1 Chúng tôi sẽ giữ bí mật Chi tiết CCTV liên quan đến bạn và sẽ không tiết lộ hoặc chuyển giao dữ liệu này cho bất kỳ người nào ngoại trừ các công ty thuộc BTS Group, các bên thứ ba mà chúng tôi lựa chọn cẩn thận hiện nay và trong tương lai để tiến hành theo yêu cầu của chúng tôi, người được cấp phép, đối tác trong liên doanh và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ để phù hợp với mục đích lắp đặt CCTV.

4.2 Các bên thứ ba mà Chi tiết CCTV và các dữ liệu cá nhân khác liên quan đến bạn có thể được tiết lộ bao gồm:

 1. Các công ty trong BTS Group, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển giao Chi tiết CCTV và các dữ liệu cá nhân khác liên quan đến bạn cho các công ty thuộc BTS Group cho mục đích lợi ích hợp pháp của chúng tôi và lợi ích hợp pháp của các công ty thuộc BTS Group để tuân thủ mục đích lắp đặt CCTV.

 2. Các cơ quan nhà nước và/hoặc cơ quan thi hành pháp luật, chúng tôi có thể tiết lộ Chi tiết CCTV và các dữ liệu cá nhân khác liên quan đến bạn cho mục đích tuân thủ pháp luật và tuân thủ các lệnh hợp pháp của tòa án, cơ quan quản lý, cơ quan nhà nước và/hoặc tổ chức nhà nước.

 3. Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển giao Chi tiết CCTV và các dữ liệu cá nhân khác liên quan đến bạn cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe, an toàn và tài sản của bạn.

5. Chuyển giao dữ liệu cá nhân qua biên giới

 1. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển giao Chi tiết CCTV của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đặt ở nước ngoài để thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe, an toàn và tài sản của bạn. Việc tiết lộ hoặc chuyển giao này sẽ không được thực hiện trừ khi bạn đã đồng ý, trừ trường hợp có các cơ sở pháp lý quan trọng khác (ví dụ: nghĩa vụ hợp đồng giữa chúng tôi và các bên thứ ba khác cho lợi ích của bạn) theo các luật áp dụng.

 2. Trong trường hợp Chi tiết CCTV của bạn được chuyển giao đến các quốc gia đích mà không có các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu tương đương như yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của Thái Lan, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân được chuyển giao cho các bên thứ ba ở các quốc gia đó để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân đó được bảo vệ ở cùng một mức độ như chúng tôi làm với Chi tiết CCTV của bạn theo các luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân đang áp dụng.

6. Biện pháp bảo mật

 1. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật dữ liệu cá nhân phù hợp, bao gồm các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý liên quan đến kiểm soát truy cập, để bảo vệ tính bảo mật, toàn vẹn và khả dụng của dữ liệu cá nhân chống lại bất kỳ sự mất mát, truy cập, sử dụng, thay đổi, sửa chữa hoặc tiết lộ trái phép hoặc bất hợp pháp, tuân thủ các luật áp dụng.

  Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kiểm soát truy cập và sử dụng thiết bị lưu trữ và xử lý cho việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân mà được bảo mật và phù hợp cho việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân cũng như thiết bị lưu trữ và xử lý bằng cách áp đặt quyền truy cập hoặc sự cho phép, quản lý truy cập để giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân chỉ cho những người được ủy quyền, và thực hiện trách nhiệm người dùng để ngăn chặn việc truy cập, tiết lộ, nhận biết, sao chép trái phép hoặc ăn cắp thiết bị được sử dụng để lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân; Điều này cũng bao gồm các phương pháp cho phép kiểm tra lại việc truy cập, thay đổi, xóa hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân phù hợp với phương thức và phương tiện thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân.

 2. Chúng tôi, từ thời gian này đến thời gian khác, kiểm tra và điều chỉnh các biện pháp bảo mật của chúng tôi khi cần thiết hoặc khi có sự phát triển công nghệ liên quan để đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật của chúng tôi là hiệu quả và phù hợp và tuân thủ các yêu cầu tối thiểu về luật pháp do các cơ quan nhà nước liên quan yêu cầu.

7. Chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi giữ lại Chi tiết CCTV của bạn trong khoảng thời gian hợp lý cần thiết để đáp ứng mục đích lắp đặt CCTV như đã mô tả trong chính sách bảo mật này. Trong trường hợp chúng tôi không còn được phép pháp lý giữ lại Chi tiết CCTV của bạn, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của bạn khỏi hệ thống và hồ sơ của chúng tôi. Tuy nhiên, trong trường hợp có bất kỳ quá trình tòa án hoặc kỷ luật nào, Chi tiết CCTV của bạn có thể được giữ lại cho đến khi quá trình đó hoàn thành bao gồm cả quá trình kháng cáo có thể xảy ra. Sau quá trình đó, dữ liệu sẽ được xóa vĩnh viễn hoặc lưu trữ theo yêu cầu của các luật áp dụng.

8. Quyền của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu

Theo luật hiện hành và các quyền của chúng tôi về các thủ tục hành chính, bạn có thể có các quyền sau:

 1. Truy cập: Bạn có thể có quyền truy cập hoặc yêu cầu một bản sao của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ;

 2. Chỉnh sửa: Bạn có thể có quyền yêu cầu sửa chữa dữ liệu cá nhân không đầy đủ, không cập nhật, không chính xác hoặc gây hiểu lầm mà chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ;

 3. Chuyển giao dữ liệu: Bạn có thể có quyền nhận được dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ, ở định dạng điện tử có cấu trúc, và chuyển giao dữ liệu đó cho một bộ điều khiển dữ liệu khác, trong trường hợp đó là (a) dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, và (b) nếu chúng tôi đang thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu đó dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc để thực hiện một hợp đồng với bạn. Nếu việc bạn thực hiện quyền vi phạm bất kỳ quyền hoặc tự do nào của bất kỳ người nào khác hoặc chúng tôi phải sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích lợi ích công cộng hoặc tuân thủ pháp luật, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn;

 4. Phản đối: Bạn có thể có quyền phản đối việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ một số dữ liệu cá nhân tuân theo luật áp dụng;

 5. Hạn chế: Bạn có thể có quyền hạn chế việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp;

 6. Rút lại sự đồng ý: Đối với các mục đích mà bạn đã đồng ý cho việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của chúng tôi, bạn có thể có quyền rút lại sự đồng ý trong một số trường hợp;

 7. Xóa: Bạn có thể có quyền yêu cầu chúng tôi xóa, phá hủy hoặc làm vô danh dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ, trừ khi chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy nếu chúng tôi cần giữ lại dữ liệu cá nhân đó để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý hoặc để thiết lập, thực thi hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý; và

 8. Khiếu nại: Bạn có thể có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền nơi bạn tin rằng chúng tôi không tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu áp dụng.

9. Chi tiết liên hệ của chúng tôi

Nếu có bất kỳ mối quan tâm hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật này hoặc nếu bạn muốn thực hiện các quyền liên quan đến Chi tiết CCTV của bạn, vui lòng liên hệ với Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu (Data Protection Officer - DPO) của chúng tôi tại:

Rabbit Care (bao gồm Rabbit Care Co., Ltd., Rabbit Care Broker Co., Ltd., và Ask Direct Group Co., Ltd.) 1 Q. House Lumpini Building, Tầng 29, Đường South Sathorn, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

[email protected] hoặc 084-021-9999.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện hiệu suất và thu thập phân tích. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập chính sách cookie của chúng tôi